600 -1291 Jerusalem
1000-år gammelt hospital fundet i det kristne kvarter i Jerusalems gamle by.

600 - 1291 Jerusalem


Benedektinermunkeordenen blev oprettet i 529 på Monte Cassino i Italien, og den opnåede gennem middelalderen at blive ganske magtfuld. Fra 600-tallet fandt flere og flere pilgrimme vej til Det hellige Land. Det var en farefuld rejse, og for at støtte pilgrimmene oprettede munkene et herberg i Jerusalem. Dette skete med tilladelse af kaliffen af Egypten, som var den tids magthaver i området. Herberget i Jerusalem havde tilknytning til det Benediktinske kloster, St. Maria Latina, der lå lige ved Den Hellige Gravs Kirke.


Munken, der var udpeget til pilgrimmenes og de syges pleje, hed Gerard, og han blev grundlæggeren af Johanniterordenen, som opstod i 1099 efter den kristne erobring af Jerusalem. Som skytshelgen havde Johanitterne Johannes Døberen, deraf ordensnavnet. Gerards arbejde blev belønnet i år 1113, da Pave Paschalis II anerkendte Johanniterordenen som en uafhængig orden under beskyttelse af Den Hellige Stol. Dette gav Johanniterne frihed fra indgreb fra andre Ordner, ret til selv at vælge sin Stormester, men samtidigt skulle enhver Johanniter give løfte om fattigdom, kyskhed og lydighed. Fra omkring midten af det 11-århundrede blev herberget i Jerusalem reelt omdannet til hospital, ”Hospital of St. John the Baptist”. Under Gerard voksede Ordenen, og den oprettede herberger og hospitaler langs hele pilgrimsruten fra Europa til Jerusalem.

Johanniterordenen blev hurtigt en magtfuld, elitær militær enhed, der havde til opgave at beskytte kongeriget Jerusalem. Den hospitalare opgave fortsatte dog samtidigt hermed.


 Johanniterne deltog gennem korstogstiden i mange kampe sammen med Tempelridderne for at holde Det Hellige Land på kristne hænder.

I 1187 invaderede den syriske hersker, kurderen Saladin, Kongedømmet og erobrede efter hårde kampe Jerusalem og satte dermed punktum for 88 års kristent styre af byen. Johanniterne og Tempelridderne oprettede nyt hovedkvarter i fæstningen Acre ved Middelhavets kyst. Muslimerne fortsatte deres angreb i Det Hellige Land, og i 1291 måtte også Acre opgives. Johanniterne oprettede herefter nyt hovedkvarter på Cypern.


The Benedictine Monastic Order had its beginning in the year 529 at Monte Cassino in Italy, and it was achieved through the middle ages to become quite powerful. From the 600s more and more pilgrims found their way to the Holy Land. It was a perilous journey, and to support the pilgrims, the monks created a hostelry in Jerusalem.

The monk, who was appointed to the care of the Pilgrim and the sick, was called Gerard, and he became the founder of the Order of St. John, which arose in 1099 after the Christian conquest of Jerusalem.  Gerard's work was rewarded in the year 1113, when Pope Paschalis II recognized the order of St. John as an independent rule under the protection of the pope.

The order of St. John soon became a powerful, military elite-unit tasked with protecting the kingdom of Jerusalem. However, the hospital task continued simultaneously.

 The Order of St. John participated through the Crusades in many battles, along with the Templars, to keep the holy Land on Christian hands.

In 1187 Saladin invaded the kingdom and conquered after fierce battles Jerusalem. The Order of St. John and Templars created new headquarters (HQ) in the Acre fortress on the Mediterranean coast. The Muslims continued their attacks in the Holy Land, and in 1291 Acre also had to be abandoned. The Order of St. John then created new HQ in Cyprus.