NEWS

NORDIC HERALD  ser dagens lys.

Så oprinder den store dag, endelig hvor det nye blad ”Nordic Herald” er parat til at blive sendt ud.
Det er i hvert fald en stor dag for mig, da jeg har lagt mange timer i den her i juleferien.


Så vi håber, at I vil tage godt imod den og finde stor fornøjelse med at læse den.

Nu er der blot tilbage at ønske rigtig god læselyst, samt et lykkebringende nytår. 


Hjertelige ridder hilsner Dame Mette Møller, Redaktør på Nordic Herald 


NORDIC HERALD sees the light of day.

Then the big day finally arrives, when the new magazine "Nordic Herald" is ready to be sent out.
In any case, it is a big day for me, as I have put many hours into it during the Christmas holidays.


So we hope you will welcome it and find great pleasure in reading it.

Now all that remains is to wish you a really good reading and a happy new year.


Knightly greetings, Dame Mette Møller, Editor at Nordic Herald


Glædelig jul og fred på jord.

Igen har vi nået årets korteste dag.

Julen står for døren, og lysere tider er så sandelig på vej.

Må juleglæde, omsorg og næstekærlighed fylde os, så vi styrkede

kan være til gavn for dem, der har hjælp behov.

Vi ønsker, at julefred samt håb og kærlighed må sænke sig over alle.

I og jeres nærmeste ønskes en glædelig jul.


De bedste Ridderhilsner


Sussi og Kim Aabo Christensen

Kansler og Commander

The Danish Commandery Dagmar

Nordic Priory


Merry Christmas and peace on earth.

Again, we have reached the shortest day of the year.

Christmas is at our doorstep, and brighter times are indeed on the way.

May Christmas joy, care and charity fill us so that we strengthened

may be of benefit to those who need help.

We hope, that peace as well as joy and love will lower themselves over us all.

We wish You and your loved ones a Merry Christmas.


Yours in St. John


Sussi and Kim Aabo Christensen

Chancellor and Commander

Commandery Dagmar

The Nordic Priory

Julehjælpen i Skanderborg.

Commandery Dagmar har sammen med samarbejdspartnere uddelt Julehjælp i Skanderborg og Stilling Sogne. Klokken 0900 stod Sognepræst Heidi Torp, Røde Kors, Kansler Sussi og jeg klar og kunne åbne dørene for modtagerne af Julehjælpen. Julehjælpen gives til trængende forældre med børn i alderen 15 og yngre. Det var rørende at se, hvor glade modtagerne blev. Der er ingen tvivl om, at det er en presset tid for mange. Børnenes forventninger er store, og ønskerne mange. 4 timer senere havde vi uddelt gavekort til byens butikker samt poser med fødevarer til en værdi af mere end 175.000 kr.

Commandery Dagmar er selvfølgelig klar igen med Julehjælp i 2024. Vi ønsker alle en glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.

Pro Fide – Pro Utilitate Hominum. For troen – for menneskers vel.

Sussi Flores Aabo Christensen, Kansler

Kim Aabo Christensen, Commander


Christmas Aid in Skanderborg.

Together with partners, Commandery Dagmar has distributed Christmas Aid in Skanderborg and Stilling Parishes. At 0900, Parish Priest Heidi Torp, the Red Cross, Chancellor Sussi and I were ready and able to open the doors to the recipients of Christmas Aid. The Christmas aid is given to needy parents with children aged 15 and younger. It was touching to see how happy the recipients were. There is no doubt that it is a pressing time for many. The children's expectations are great and the wishes many. 4 hours later, we had handed out gift cards to the city's shops as well as bags of food worth more than DKK 175,000.

Commandery Dagmar is of course ready again with Christmas Aid in 2024. We wish everyone a Merry Christmas and a Happy and Happy New Year.

Pro Fide – Pro Utilitate Hominum. For faith – for the good of men.

Sussi Flores Aabo Christensen, Chancellor

Commandery Dagmar deltager i Julehjælpen i Skive.

Torsdag d. 14. december 2023 var OSJ KH, Commandery Dagmar repræsenteret ved Julehjælpen i Skive, Resen og Egeris sogne.

Grunden til dette var en forespørgsel i det lokale Føtex varehus om donationer til vores Julekonvent, og den nye Butikschef Michael var meget interesseret i at høre, hvordan man uddelte hjælpen i Skive og hvorfor overskuddet fra lotteriet gik til Skanderborg sogn. Han fik forklaret, at Skanderborg Slotskirke var vores stamkirke og da vi blev støttet med lokaler mv. herfra, ja så var det nærliggende, at støtten endte i det sogn.

Han fik også at vide, at Dagmar gerne så støtten udvidet til de sogne, hvor ridderne bor, og han tilbød derfor at donere 30 Julekurve (Kasser á en værdi på kr. 1.000) hvis vi kunne sørge for, at de blev fornuftigt fordelt. Det kunne jeg garantere, da jeg vidste, at sognepræst Mette Gautier var leder af den lokale Julehjælp og at Dagmar ville samarbejde med hende omkring fordelingen.

Kl. 14 mødte Christian fra Veteran Café Skive op med en bogie trailer og jeg med egen vogn for at afhente kurvene. Det var godt vi havde valgt denne løsning, da vi lige akkurat kunne have kasserne på de 2 vogne. Efter en transport fra 2 etage i Føtex til kælderen fik vi læsset og kunne forlægge til Sognegården, hvor man ventede spændt. Vi fik hurtigt læsset ind og der var mange af modtagerne, der blev noget overraskede over omfanget af ”Julekurven”.

Med lodder og trisser og lidt om pakning lykkedes det dog alle at få tingene med på nær en enkelt modtager, hvor jeg leverede kurven på bopælen.

Det var en succes og vi fik lovning fra Føtex på fortsat samarbejde næste jul, så vi glæder os allerede til at kunne være med i Julehjælpen i Skive i 2024.

Stor tak til Christian og Veteran Café Skive for den hjælpende hånd, uden jer var det ikke gået.

Glædelig Jul og et Godt og Lykkebringende 2024.

Preben Sloht, CGSJ

Vice Commander


Commandery Dagmar help to distribute Christmas aid in Skive.

On Thursday 14 December 2023, OSJ KH, Commandery Dagmar was represented at the Christmas help in the parishes of Skive, Resen and Egeris.

The reason for this was an inquiry in the local Føtex store about donations for our Christmas convention, and the new Store Manager Michael was very interested in hearing how the aid was distributed in Skive and why the profits from the lottery went to Skanderborg parish. I explained that Skanderborg Slotskirke was our Orders Church and since we were supported with meeting facilities etc. from here, it was obvious that the support ended up in that parish.

He was also told that Dagmar would like to see the support extended to the parishes where the knights live, and Micahel therefore offered to donate 30 Christmas baskets (Boxes with a value of DKK 1,000) if we could ensure that they were rightfully distributed. I could guarantee that, as I knew that parish priest Mette Gautier was the head of the local Christmas aid and that Dagmar would cooperate with her regarding the distribution.

At 1400 hours Christian from Veteran Café Skive showed up with a bogie trailer and I with my own cart to pick up the baskets. It was good that we had chosen this solution, as we could just have the boxes on the 2 wagons. After a transport from the 2nd floor in Føtex to the basement, we got it loaded and could move it to Sognegården, where the receivers waited anxiously. We quickly got it unloaded and there were many of the recipients who were somewhat surprised by the extent of the "Christmas basket".

With plumb bobs and pulleys and a bit of packing, everyone managed to get the items stored on their bike or in their car, except for one recipient, where I delivered the basket to the residence.

It was a success and we received a promise from Føtex for continued cooperation next Christmas, so we are already looking forward to being able to participate in the Christmas help in Skive in 2024.

Many thanks to Christian and Veteran Café Skive for the helping hand, without you it would not have been possible.

Merry Christmas and a happy and prosperous 2024.

Preben Sloht, CGSJ

Vice Commander

PROJEKT DÅSERINGE / PROJECT CAN RINGS.

Torsdag 16. november deltog 3 Riddere (Vibeke Nellemann, Preben Sloht og Kim Aabo Christensen) fra Commandery Dagmar, Nordic Priory, i sortering af dåseringe. Dagens arbejde medførte over et tons sorterede dåseringe til en værdi af 10.000 kr. Igen i år har vi med samarbejdspartnere sendt 100.000 kr. til Thailand, hvor pengene anvendes til produktion af kunstige arme og ben til børn og unge og til anskaffelse af mobilambulancer til indsættelse langt fra hospitaler. Alle midler er tilvejebragt ved indsamling, sortering og videresalg af dåseringe.

Pro Fide - Pro Utilitate Hominum - For Troen - For Menneskers Vel.


On Thursday 16th of November, 3 Knights (Vibeke Nellemann, Preben Sloht and Kim Aabo Christensen) from Commandery Dagmar, Nordic Priory, participated in sorting can rings. The day's work resulted in over a ton of sorted can rings worth DKK 10,000. Again, this year, we and partners have sent DKK 100,000 to Thailand, where the money is used for the production of artificial arms and legs for children and adolescents and for the purchase of mobile ambulances for deployment far from hospitals. All funds are provided by the collection, sorting and resale of can rings.

Pro Fide - Pro Utilitate Hominum - For Faith - For Service to Humanity.


NB! Hver af de store sække indeholder ca. 6-700 kg dåseringe.

Each big bag contain approximately 6-700 kilograms can rings.


Commandery Dagmar tildelt en fane af  Danmarks-Samfundet.

Lørdag den 17. juni bød på Sct. Johannesdagsmøde i Commandery Dagmar. Pragtfuld dag for Ridderskabet hvor vi fik overrakt en fane af Danmarks-Samfundet i Børsmose Kirke. Dagen sluttede med besøg i Flugt-museet i Oksbøl og efterfølgende spisning. Tak til alle 26 fremmødte.


On Saturday June 17.2023 we celebrated Sct. John's Day in Commandery Dagmar. Wonderful day for the Knighthood where we were awarded a Flag of the Danmarks-Samfundet in Børsmose Church. The day ended with a visit to the Refugee Museum (FLUGT) in Oksbøl and subsequent dining. Thanks to all 26 attendees.


Project Gambia - hjælp til spædbørn/help to babies.

Under Ordensmødet i går fortalte Social- og Sundhedshjælperne Birthe og Winnie om deres frivillige arbejde for hjemløse og udsatte børn i Bakoteh Health Center, Gambia. Deres indlæg vidnede om stort hjerte og indsats for de svageste i samfundet. Commandery Dagmar besluttede straks at støtte deres humanitære arbejde. Foredraget kom i stand takket været Vice Commander Preben, og Hospitalar Kirsten overrakte det synlige bevis for vores økonomiske støtte.


During yesterday's Order Meeting, Social and Health Workers Birthe and Winnie talked about their volunteer work for homeless and vulnerable children at Bakoteh Health Social Center in Gambia. Their speeches testified to great heart and commitment to the weakest in society, and Commandery Dagmar decided at once to support their voluntary effort. The lecture was made on behalf of Vice Commander Preben, and Hospitaller Kirsten presented the visible proof of our support.


Project Dåseringe/Can Rings.

Commanderi Dagmar har igen sorteret dåseringe. Vi sorterede næsten 1,5 tons på 3 timer. Dåseringene anvendes til fremstilling af kunstige arme og ben til amputerede børn og unge i Thailand. Indkomst fra salg af dåseringe anvendes også til indkøb af ambulancer med mobilklinikker.

Pro Fide - Pro Utilitate Hominum.


Commandery Dagmar has again been out sorting can rings. We sorted just under 1,5 ton in 3 hours. These rings are used in the manufacture of artificial arms and legs for amputated children and adolescents in Thailand. Income from the sale of can rings is also used for the purchase of ambulances with mobile clinics.

Pro Fide - Pro Utilitate Hominum.


Katastrofehjælp til Tyrkiet og Syrien.

Chev. Preben Sloht,KGSJ, Vice Comander.

Commanderi Dagmar besluttede på Ordensmødet tirsdag den 7. februar, at sende økonomiske midler til vores samarbejdspartner, med henblik på øjeblikkelig og målrettet indsats af nødhjælp til det jordskælvsramte område mellem Tyrkiet og Syrien.

Samarbejdet med en international rutineret hjælpeorganisation er afgørende for vores hjælp, idet vi ikke selv kan sikre, at hjælpen når frem til dem, der har størst behov. Det kan vores samarbejdspartner derimod, da de råder over de kompetencer, adgangsveje og distributionsnet, der skal til for at gøre en forskel.

Commanderiet takker for de ekstra donationer, der indkom specifikt til dette formål.

Pro Fide - Pro Utilitate Hominum  -  For Troen - For Menneskers Vel.


Disaster relief to Turkey and Syria.

Commandery Dagmar decided at the Order Meeting Tuesday 7th February, to send financial resources to our partner, in order to initiate immediate and targeted efforts of relief to the earthquake -affected area between Turkey and Syria.

The collaboration with an international experienced aid organization is essential for our help, as we ourselves cannot ensure that the help reaches the most needed. Our partner, on the other hand, have the skills, access points and distribution networks needed to make a difference.

The Commandery send our thanks for the extra donations that were specifically received for this purpose.

Pro Fide - Pro Utilitate Hominum  -  For Faith – For Service to Humanity.