NEWS

PROJEKT DÅSERINGE / PROJECT CAN RINGS.

Torsdag 16. november deltog 3 Riddere (Vibeke Nellemann, Preben Sloht og Kim Aabo Christensen) fra Commandery Dagmar, Nordic Priory, i sortering af dåseringe. Dagens arbejde medførte over et tons sorterede dåseringe til en værdi af 10.000 kr. Igen i år har vi med samarbejdspartnere sendt 100.000 kr. til Thailand, hvor pengene anvendes til produktion af kunstige arme og ben til børn og unge og til anskaffelse af mobilambulancer til indsættelse langt fra hospitaler. Alle midler er tilvejebragt ved indsamling, sortering og videresalg af dåseringe.

Pro Fide - Pro Utilitate Hominum - For Troen - For Menneskers Vel.


On Thursday 16th of November, 3 Knights (Vibeke Nellemann, Preben Sloht and Kim Aabo Christensen) from Commandery Dagmar, Nordic Priory, participated in sorting can rings. The day's work resulted in over a ton of sorted can rings worth DKK 10,000. Again, this year, we and partners have sent DKK 100,000 to Thailand, where the money is used for the production of artificial arms and legs for children and adolescents and for the purchase of mobile ambulances for deployment far from hospitals. All funds are provided by the collection, sorting and resale of can rings.

Pro Fide - Pro Utilitate Hominum - For Faith - For Service to Humanity.


NB! Hver af de store sække indeholder ca. 6-700 kg dåseringe.

Each big bag contain approximately 6-700 kilograms can rings.


Commandery Dagmar tildelt en fane af  Danmarks-Samfundet.

Lørdag den 17. juni bød på Sct. Johannesdagsmøde i Commandery Dagmar. Pragtfuld dag for Ridderskabet hvor vi fik overrakt en fane af Danmarks-Samfundet i Børsmose Kirke. Dagen sluttede med besøg i Flugt-museet i Oksbøl og efterfølgende spisning. Tak til alle 26 fremmødte.


On Saturday June 17.2023 we celebrated Sct. John's Day in Commandery Dagmar. Wonderful day for the Knighthood where we were awarded a Flag of the Danmarks-Samfundet in Børsmose Church. The day ended with a visit to the Refugee Museum (FLUGT) in Oksbøl and subsequent dining. Thanks to all 26 attendees.


Project Gambia - hjælp til spædbørn/help to babies.

Under Ordensmødet i går fortalte Social- og Sundhedshjælperne Birthe og Winnie om deres frivillige arbejde for hjemløse og udsatte børn i Bakoteh Health Center, Gambia. Deres indlæg vidnede om stort hjerte og indsats for de svageste i samfundet. Commandery Dagmar besluttede straks at støtte deres humanitære arbejde. Foredraget kom i stand takket været Vice Commander Preben, og Hospitalar Kirsten overrakte det synlige bevis for vores økonomiske støtte.


During yesterday's Order Meeting, Social and Health Workers Birthe and Winnie talked about their volunteer work for homeless and vulnerable children at Bakoteh Health Social Center in Gambia. Their speeches testified to great heart and commitment to the weakest in society, and Commandery Dagmar decided at once to support their voluntary effort. The lecture was made on behalf of Vice Commander Preben, and Hospitaller Kirsten presented the visible proof of our support.


Project Dåseringe/Can Rings.

Commanderi Dagmar har igen sorteret dåseringe. Vi sorterede næsten 1,5 tons på 3 timer. Dåseringene anvendes til fremstilling af kunstige arme og ben til amputerede børn og unge i Thailand. Indkomst fra salg af dåseringe anvendes også til indkøb af ambulancer med mobilklinikker.

Pro Fide - Pro Utilitate Hominum.


Commandery Dagmar has again been out sorting can rings. We sorted just under 1,5 ton in 3 hours. These rings are used in the manufacture of artificial arms and legs for amputated children and adolescents in Thailand. Income from the sale of can rings is also used for the purchase of ambulances with mobile clinics.

Pro Fide - Pro Utilitate Hominum.


Katastrofehjælp til Tyrkiet og Syrien.

Chev. Preben Sloht,KGSJ, Vice Comander.

Commanderi Dagmar besluttede på Ordensmødet tirsdag den 7. februar, at sende økonomiske midler til vores samarbejdspartner, med henblik på øjeblikkelig og målrettet indsats af nødhjælp til det jordskælvsramte område mellem Tyrkiet og Syrien.

Samarbejdet med en international rutineret hjælpeorganisation er afgørende for vores hjælp, idet vi ikke selv kan sikre, at hjælpen når frem til dem, der har størst behov. Det kan vores samarbejdspartner derimod, da de råder over de kompetencer, adgangsveje og distributionsnet, der skal til for at gøre en forskel.

Commanderiet takker for de ekstra donationer, der indkom specifikt til dette formål.

Pro Fide - Pro Utilitate Hominum  -  For Troen - For Menneskers Vel.


Disaster relief to Turkey and Syria.

Commandery Dagmar decided at the Order Meeting Tuesday 7th February, to send financial resources to our partner, in order to initiate immediate and targeted efforts of relief to the earthquake -affected area between Turkey and Syria.

The collaboration with an international experienced aid organization is essential for our help, as we ourselves cannot ensure that the help reaches the most needed. Our partner, on the other hand, have the skills, access points and distribution networks needed to make a difference.

The Commandery send our thanks for the extra donations that were specifically received for this purpose.

Pro Fide - Pro Utilitate Hominum  -  For Faith – For Service to Humanity.